Troil, von

24
Beskrivning
Överhov- och ordenspredikanten, sedermera ärkebiskopen av Uppsala, teologie doktorn Samuel Troilius' barn adlades för faderns förtjänster 9.11.1756 och introducerades 5.3.1776 under nr 2039.

Sonen, landshövdingen i Åbo och Björneborgs län, överstelöjtnanten, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, geheimerådet och verklige kammarherren herr Knut von Troil upphöjdes 18.7.1809 och introducerades 23.1.1818 som friherre.

Ätten härstammar från Backa i Hyltinge sn (Södermanland) på 1500-talet och kom till Finland i slutet av 1700-talet.

En ätteman återvann 1982 representationsrätt på Sveriges Riddarhus för den adliga ätten nr 2039.

Namnet uttalas fåntro'i:l.