Fock

120
Beskrivning
Kaptenen vid Björneborgs infanteriregemente, sedermera överstelöjtnanten och kommendanten på Kexholm Henrik Fock adlades jämte sina bröder 30.8.1651. Ätten introducerades 12.6.1731 under nr 1846 och immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den härstammar från Narva (Estland).

Ätten fortlever i Sverige där en gren erhållit friherrlig värdighet.

En kopia av sköldebrevet förvaras i Estlands Historiska arkiv i Tartu.